ПОЛОЖЕННЯ

про Раду дошкільного навчального закладу № 320

1. Загальні положення

1.1. Відповідно до пункту 64 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 964 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», у комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)№ 320Харківської міської ради» створюється Рада дошкільного навчального закладу.

1.2. Рада дошкільного навчального закладу– це постійно діючий у період між загальними зборами орган громадського самоврядування.

1.3. У своїй діяльності Рада керується Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Статутом ДНЗ № 320, цим Положенням.

2. Мета, завдання і принципи діяльності Ради ДНЗ

2.1. Метою діяльності Ради є:

· сприяння демократизації і гуманізації освітньо-виховного процесу;

· об’єднання зусиль педагогічного колективу, батьків та громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення освітньо-виховного процесу;

· формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;

· розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;

· підвищення ролі громадськості і вирішенні питань, пов’язаних з організацією освітньо-виховного процесу.

2.2. Основними завданнями Ради є:

· підвищення ефективності освітньо-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інститутами;

· визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямків розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню освітньо-виховного процесу;

· формування виховного середовища;

· створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;

· сприяння духовному, фізичному розвитку вихованців та набуття ними соціального досвіду;

· підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання дошкільників, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

· сприяння організації дозвілля та оздоровлення вихованців;

· ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства; стимулювання морального та матеріального заохочення вихованців, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

· зміцнення партнерських зв'язків між родинами вихованців та ДНЗ з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

2.3. Рада ДНЗ діє на засадах:

· законності, гласності;

· колегіальності ухвалення рішень;

· добровільності і рівноправності членства.

3. Структура батьківського комітету та організація її діяльності

3.1. До Ради обираються пропорційно представники від педагогічного коллективу, батьків і громадськості. Представники в Раді і і загальна її чисельність визначаються загальними зборами ДНЗ.

Рішення про дострокове припинення роботи члена Ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами .

3.2. На чергових виборах склад Ради оновлюється не менше ніж на третину.

3.3. Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією).

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

3.4. Очолює Раду ДНЗ голова, який обирається із складу Ради. Голова Ради може бути членом педагогічної ради. Головою Ради не можуть бути директор та його заступники.

3.5. Засідання Ради може скликатися її головою або з ініціативи завідувача ДНЗ, власника (засновника), а також членами Ради.

3.6. Для вирішення поточних питань Рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються Радою.

3.7. Члени Ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності ДНЗ, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

3.8. Рішення Ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови Ради.

3.9. Рішення Ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту загальноосвітнього навчального закладу, доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, батьків або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

3.10. У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням Ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

3.11. Рада ДНЗ:

· Організовує виконання рішень загальних зборів ;

· Спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;

· разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу;

· Затверджує режим роботи навчального закладу;

· Сприяє формуванню мережі груп ДНЗ, обгрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

· Заслуховує звіт голови Ради, інформацію завідувача та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

· Бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вихователям;

· Виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної роботи з вихованцями;

· Виступає ініціатором проведення добродійних акцій (ярмарків, конкурсів тощо);

· Вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників освітньо-виховного процесу;

· Ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

· Сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (або осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з вихованцями;

· Розглядає питання родинного виховання;

· Бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов вихованців, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

· Сприяє педагогічній освіті батьків;

· Сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

· Організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням вихованців;

· Розглядає звернення учасників освітньо-виховного процесу з питань роботи ДНЗ.

3.12. Статутом ДНЗ можуть визначатись й інші повноваження Ради ДНЗ, що не

суперечить чинному законодавству.

Н А К А З

01.09.2017 № 68

Про затвердження Положення

про Раду дошкільного навчального

закладу

На підставі Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", відповідно до п. 64 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 964, згідно наказу міністерства освіти і науки Україні від 27.03.2001 №159 «Про затвердження Примірного положення про раду загальноосвітнього навчального закладу», Статуту Комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 320 Харківської міської ради", з метою демократизації управління освітнім процесом, підвищення ефективності реалізації державної політики в галузі освіти, об'єднання педагогів та батьківської громадськості для сприяння сталому розвитку ДНЗ № 320

НАКАЗУЮ:

1. Створити Раду закладу кількості осіб пропорційно від батьків та працівників ДНЗ № 320.

2. Затвердити положення про Раду дошкільного навчального закладу (додаток 1).

3. Затвердити склад Ради дошкільного навчального закладу (додаток 2)

4. Довести до відома працівникам та батькам дітей ДНЗ положення Ради дошкільного навчального закладу.

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Завідувач ДНЗ I.О.Пороговська

· Склад Ради закладу

· Склад Ради дошкільного навчального закладу № 320

· на 2017-2018 навчальний рік

·

№№ Фамілія, ініціали члена ради закладу
1. Куіч В.М.
2. Дубовік Н.Я
3. Буріна Г.О.
4. Буцикіна О.Г.
5. Тімошенко Н.В.
6. Гавриленко
7. Шатохiна Яна Алимiвна
8. Гридчина Вiта Володимирiвна
9. Білик Валентина Василівна
10. Лучка Ружана Петрiвна
11. Северiн Наталья Iванiвна
12. Тiщенко Олена Петрiвна
Кiлькiсть переглядiв: 289